top of page
Image by Nathan Fertig

ATT KÖPA BOSTADSRÄTT

Här går vi igenom hur det går till att köpa och information om bostadsrättsföreningen

FUNDERAR DU PÅ ATT KÖPA BOSTADSRÄTT?

På denna sida finner du en mängd information om bostadsrättsföreningar, att köpa bostadsrätt och fördelarna med att köpa av oss. Vi finns med hela vägen. Tveka inte att kontakta oss eller mäklaren för mer information eller om du har frågor hur allt går till.

VAD ÄR EN BOSTADSRÄTTSFÖRENING

En bostadsrättsförening är en typ av ekonomisk förening där du som bostadsrättsinnehavare tillsammans med andra äger och förvaltar bostadsrättsföreningens hus och de gemensamma anläggningarna som föreningen besitter. Grundidén med att bo i en bostadsrätt är att alla medlemmar i föreningen kan vara med och påverka sitt boende.

Föreningen äger själva fastigheten, och du som boende äger en andel i föreningen och på så sätt rätten att bo i din bostad. Styrelsen som föreningen har består av invalda medlemmar och deras ansvar är föreningens ekonomi och att förvaltningen sköts.


Du som medlem betalar en årsavgift som är uppdelad på 12 månader. Årsavgiften omfattar normalt föreningens driftkostnader, föreningens lån, löpande underhåll och reparationer.  I vissa fall administreras kostnader för värme och vatten genom föreningen. Allt detta framgår i den kostnadskalkyl och den ekonomiska planen som är framtagen. Årsavgiften utgör alltså en del av din boendekostnad förutom din egen förbrukning av el, värme och vatten.  

STEG FÖR STEG

i att köpa bostadsrätt

INTRESSEANMÄLAN

När ett bostadsprojekt är i planeringsfasen så påbörjas även marknadsföringen som ett kommande projekt. På vår hemsida presenterar vi vad som kommer att byggas, när det planeras vara klart och hur det går till att köpa. Det är nu du har chansen att anmäla ditt intresse för projektet. Genom att anmäla ditt intresse får du information från oss och utsedd mäklare om kommande säljstart och när det finns mer information att ta del av. Du blir också kontaktad av mäklaren för att veta mer exakt vad du är intresserad av och inbjudan till säljstarten.

SÄLJSTART

Inför säljstarten presenteras mer detaljerad information om projektet så som planlösningar, fasadritningar, bilder, rums och teknisk beskrivning och en preliminär tidsplan. Våra säljstarter föregås oftast av en s.k. ”Säljstart med förtur” där de som lämnat intresse tidigt i projektet får möjlighet att i förtur teckna sig för en önskad bostad. Bostadsrättsprojekt säljs oftast före själva byggnationen startar och behöver en viss säljnivå för att byggstartas. Våra mäklare hjälper därför dig med att gå igenom allt material inför ditt köp och guidar dig rätt.

BOKNINGSAVTAL

Vid säljstarten erbjuds du att teckna ett bokningsavtal för din utvalda bostad. I samband med avtalsskrivandet erläggs en bokningsavgift. Bokningsavtalet är inte bindande men är en reservation av bostaden inför att det bindande förhandsavtalet tecknas. Det sker när bostadsrättsföreningen fått sin kostnadskalkyl granskad och godkänd och erhållit tillstånd från Bolagsverket. Bokningsavgiften räknas av vid erläggande av förskott i samband med tecknande av förhandsavtalet.

KOSTNADSKALKYL

En kostnadskalkyl är en kalkyl över kostnaderna för ett bostadsprojekt som ligger till grund för ett förhandsavtal om att förvärva en bostadsrätt. Det är i kostnadskalkylen föreningens insatser och årsavgifter presenteras. Även bostädernas andelstal och ett estimerat driftskostnadsexempel.  Kostnadskalkylen granskas av två stycken behöriga intygsgivare och skall även godkännas av Bolagsverket innan föreningen kan ta emot förskott i samband med tecknande av förhandsavtalet.

FÖRHANDSAVTAL

Detta avtal är det bindande köpeavtalet mellan dig och Bostadsrättsföreningen. Förhandsavtalet bygger på uppgifter från föreningens kostnadskalkyl. I samband med tecknandet av förhandsavtalet så erläggs ett förskott, vilken sedan räknas av i samband med inbetalning av insatsen innan tillträdet. Det erlagda förskottet är skyddat genom en förskottsgarant under hela processen. läs mer om garantier i stycket "Tryggt med Cederfors"

INREDNINGSVAL

Alla bostäder säljs i ett grundutförande med inrednings om beskrivs i rums- och tekniskbeskrivning. Du som köpare får också möjlighet att göra vissa förändringar på ytskikt och materialval inom ramen för de valmöjligheter som presenteras. Valen görs via en webbsida där du i lugn och ro kan se och välja mellan olika inredningspaket och utföranden, alla val är då prissatta och du ser hela tiden din totala tillvalssumma. När du gjort dina val så signeras det enkelt med Bank-ID och en orderbekräftelse skapas. I samband med orderbekräftelsen faktureras du 50% av tillvalskostnaden och resterande 50%  i samband med tillträdet.

UPPLÅTELSEAVTAL OCH EKONOMISK PLAN

När byggnationen närmar sig slutet upprättar bostadsrättsföreningen en ekonomisk plan. Denna bygger helt på den kostnadskalkyl som togs fram i samband med att förhandsavtalet tecknades. Likt kostnadskalkylen granskas även den av två stycken intygsgivare samt registreras hos Bolagsverket. När den ekonomiska planen är registrerad och godkänd upprättas ett upplåtelseavtal mellan dig och Bostadsrättsföreningen. Normalt sker detta cirka två-tre månader innan inflyttning. Det är i samband med tecknandet av upplåtelseavtalet som du formellt blir medlem i bostadsrättsföreningen.

BESIKTNING OCH KUNDSYN

Alla bostäder besiktigas av föreningens utsedda och opartiska besiktningsman. Besiktningsmannens uppgift är att tillse att entreprenören har utfört byggnationen fackmannamässigt och enligt det entreprenadavtal som föreligger mellan bostadsrättsföreningen och entreprenören. Efter slutbesiktningen sker också en kundsyn när du tillsammans med vår kontaktperson samt besiktningsmannen går igenom bostaden. Du kallas även till driftsgenomgång av din bostad strax efter du flyttat in.

TILLTRÄDE

I förhandsavtalet som tecknas presenteras en preliminär tidsplan för tillträdet. Under byggnationens gång får du löpande information om tidplanens ev. uppdatering och senast 3 månader innan får du ett besked om definitiv tillträdesdag och tid. På tillträdesdagen skall bostadens insats och ev. tillval vara betalda för att nyckelutlämning skall kunna ske. Nu är det bara att flytta in i din nya bostad.

You keep me safe, I'll keep you wild._edited.jpg

TRYGGT MED CEDERFORS

Det finns många fördelar med att bli köpa en nyproducerad bostadsrätt och bli medlem i en ny bostadsrättsföreningen. Här listar vi några av fördelarna.

Cederfors tar ansvar att allt kommer igång.

I samband med att vi planerar ett projekt så bildar vi bostadsrättsföreningen och ser till att allt kommer på plats inför kommande säljstart. Vi tillser att en byggande (interim) styrelse tillsätts, att kostnadskalkylen och sedan den ekonomiska planen upprättas, granskas och registreras. Cederfors är också ansvarig avseende alla myndighetstillstånd som krävs.


Goda marginaler för långsiktig god föreningsekonomi.

För att föreningens avgifter inte skall behöva höjas omedelbart om räntorna höjs så kalkylerar vi med marginal för det i de kostnadskalkyler och ekonomiska planer vi upprättar. Vi ser helt enkelt till att det är en skillnad mellan den upphandlade/offererade räntan och föreningens kalkylerade räntekostnad.

Räntorna i våra kalkyler binds också på olika tider och medför att eventuella oförutsedda svängningar av räntorna inte direkt påverkar föreningens ekonomi lika kraftigt. En förändrad utlöpt ränta medför alltså då inte nödvändigtvis att din avgift behöver höjas.

I kalkylerna visar vi även prognoser på höjningar av årsavgifterna samt hur din månadsavgift påverkas om räntorna kalkylen höjs/sänks och hur inflationen påverkar föreningens ekonomi framgent.


Garanti

Bostadsrättsföreningen upphandlar byggnationen enligt ABT 06 och i och med den följer 5 års garanti på hela bostaden. Bostäderna och entreprenaden besiktigas innan tillträdet och redan efter två år finns möjlighet att genomföra en Garantibesiktning för att åtgärda ev. fel och brister som uppstått efter slutbesiktningen. Fel som besiktningsmannen anser föreligga avhjälps av entreprenören. Under hela garantitiden är det styrelsen som felanmäler till entreprenören och bevakar att fel åtgärdas.


Försäkringar

Som säkerhet för erlagda förskott och insatser tecknar bostadsrättsföreningen en bankgaranti alternativt en försäkring, det gör att insatser och förskott är skyddade under byggtiden och är garanterade av bank/försäkringsbolag fram tills dess att inflyttning sker.  Bostadsrättsföreningen tecknar även en fastighetsförsäkring som täcker skador orsakade av exempelvis brand, inbrott, skadegörelse etc. I den försäkringen ingår även styrelsens ansvarsförsäkring.


Ansvar för osålda bostäder

När du köper en bostad genom oss så kan du känna dig trygg. Skulle det finnas kvar bostäder till försäljning vid tillträdet och entreprenadens färdigställande ansvarar Cederfors att månadsavgifterna betalas under sex månader. Är bostäderna inte sålda efter sex månader förvärvas bostäderna av Cederfors.

Du som köpare slipper därför oroa dig för höjda avgifter på grund av att alla bostäder inte är sålda.


Bostadsrättsföreningens förvaltning och styrelse

Cederfors ser till att avtal för löpande ekonomisk förvaltning och fastighetsskötsel i den nybildade bostadsrättsföreningen finns på plats från den första tillträdesdagen för bostadsrättsföreningens medlemmar. Det ger alla boende i bostadsrättsföreningen en trygg start och möjlighet att bilda föreningens styrelse i lugn och ro. Ni som boende har då själva valet att fortsätta med den förvaltning som tillsetts eller hitta en annan förvaltningslösning.


 Vid första föreningsstämman efter slutbesiktning och tillträde är det dags för er som boende att ta plats i styrelsen och tidigare (interim) styrelseledamöter utträder ur styrelsen och föreningen. Därefter ansvarar föreningen genom styrelsen för förvaltning och drift av den egna fastigheten. För de som väljer att delta i den nya styrelsen erbjuds en styrelseutbildning om så önskas. Där erhåller de i den nya styrelsen praktisk information och vilka regler som gäller. Du kan därför känna dig trygg med att utan tidigare erfarenhet av styrelsearbete bli ledamot i den nya styrelsen.

bottom of page