top of page
Skog Walking

Hållbarhet

HÅLLBART I PRAKTIKEN

På Cederfors är hållbarhet en central del av allt vi gör. Vi siktar på att skapa attraktiva och hållbara boendemiljöer som främjar trivsel och gemenskap. Vår målsättning är att erbjuda kvalitativa bostäder som är både kostnadseffektiva och miljövänliga. Detta genomsyrar alla delar av vår verksamhet, från planeringen av nya områden och utformningen av bostäder och omgivningar, till hur husen byggs och upplevs av de boende.

DSC03556_crop.jpg

Arkitektur och planering

Vi lägger stor vikt vid detaljer och materialval. Hela förutsättningen med att lyckas med ett bra stadsbyggnadskoncept är att kunna erbjuda variation i gestaltning. Alternativet är annars homogena kvarter och svårigheter att locka intresse för mer än en etapp, vilket tyvärr är vanligt i utveckling av nya stadsdelar.

Hållbart byggande handlar även om att bygga på platser där det redan finns framdragen infrastruktur och vägnät. Det är effektivt nyttjande av redan tillvaratagna resurser. Dessutom är byggtiden, som har stor klimatpåverkan, kortare.

external-file_edited.jpg

Social hållbarhet

Vi vill skapa inkluderande boendemiljöer med goda mötesplatser och sociala funktioner. Bo-Staden erbjuder bostäder för alla, oavsett ålder, behov eller livsstil. I beskrivningen om konceptets bostadstyper och möjligheten för oss att variera ända ned på kvartersnivå så blir kvarteren och hela området i såg mer hållbart, etapperna blir inte lika riktade mot en specifik målgrupp. 

Högen av skogs stockar

Ekologisk hållbarhet

Våra bostäder, även de högre flerbostadshusen är byggda i trä. Detta ger flera fina egenskaper såsom att vi får lägre koldioxidutsläpp än konventionellt byggande i betong. Trä binder koldioxid, är lättare att transportera då det väger mindre och hus byggda i trä är behagliga att bo i. Dessutom går byggnationen fortare och bara där finns mycket andra fördelar förutom klimat och miljö.

UTFORMNINGEN

 • Vi försöker påverka vart någonstans bostäderna skall byggas för att optimera användandet av redan befintlig infrastruktur.

 • Att planera byggnationen utifrån så få meter väg och infrastruktur som möjligt sparar både initialt och även i framtidens underhåll.

 • Materialval - Exempelvis välja takpapp istället för tegel minskar CO2 mängden i ett projekt. 

FÖRENKLA VALET

 • Hushållsnära källsortering

 • Gemensamt förråd för "låneverktyg"

 • Möjliggöra Elbilsladdning och Solceller

 • Individuell mätning och debitering av elförbrukning och vatten. 

 • Energieffektivt uppvärmningssystem. 

BYGGNATIONEN

 • Bygga husen i trä, även fasadmaterial som binder koldioxid.

 • Att, om möjligt, välja fossilfri el under byggfasen.

 • Reducera spillmaterial på byggplats. 

 • Premiera fossilfria transporter hos våra leverantörer.

 • Välja och erbjuda Svanenmärkta inredningsval.

MINSKA MILJÖPÅVERKAN

 • Planera in delar för ökad biologisk mångfald såsom växtbäddar för dagvatten, ängsblom, fruktträd m.m 

 • Fördröja och ta tillvara på regnvatten.

 • Plats för närordling på gemensamma gården eller på egen trädgård. 

 • Helst omplantera träd och buskar från omgivningen än att plantera inköpta träd som transporterats långa sträckor.

Image by Markus Spiske

MED FOKUS PÅ FRAMTIDEN

För att sätta fokus på rätt saker använder vi oss av FNs globala mål som vägledning för vårt hållbarhetsarbete. Det gör oss trygga i att vi väljer ut de delar och att vi prioriterar rätt som får bäst effekt utifrån projektets förutsättningar.

BYGGT I TRÄ

Trähus bidrar till minskad klimatpåverkan i flera stadier och bidrar i samhällets gröna omställning till mer klimatsmarta byggnader med lägre klimatavtryck. (tillväxt-produktion-användning -återbruk)

wood-g00011954d_1920.jpg
15-B.png

Byggt i trä - för både klimatet och plånbokens skull

Våra bostäder, även de högre flerbostadshusen är byggda i trä. Detta ger flera fina egenskaper såsom att vi får lägre koldioxidutsläpp än konventionellt byggande i betong. Dessutom går byggnationen fortare och därmed kan vi spara kostnader och samtidigt sänka klimatavtrycket under byggfasen. Trä väger också mindre än betong vilket medför lättare färre transporter till en byggplats.

Image by Johannes Plenio
15-2.png

Trä binder koldioxid och lagrar den hela sin livslängd.

Både när träden växer, huset uppförs och om huset skall återbrukas någon gång i framtiden så är trä ett förnybart och energirikt material.
Ett fyravåningshus i trä medför ett nettoupptag av 150 ton koldioxid, visar forskning från Mittuniversitetet. Detta är möjligt tack vare att träet lagrar koldioxiden som bundits av de växande träden. Inget annat byggmaterial som används i större skala har denna förmåga att binda koldioxid.

Bygga ny husstomme
12-hallbar-konsumtion-och-produktion.png

Återbruk och ersätta fossila bränslen

Så länge en träprodukt används kvarstår dess kollagrande effekt. Våra hus går även att demontera och återbruka på annan plats då husen byggs med färdiga väggblock.

Skulle inte återbruk vara lämpligt så kan materialet även användas som bioenergi till förbränning och ersätter då annars fossila bränslen. Sedan startar fotosyntesen om igen när nya träd börjar binda koldioxiden igen.

Skärmavbild 2024-05-13 kl. 17.48.02.png

Energieffektivt

från början

VÄLJ NYPRODUCERAT FÖR ETT KLIMATSMART BOENDE

Att välja ett nyproducerat hus innebär att du väljer ett klimatsmart alternativ. Våra hus är utrustade med energieffektiva fönster, en halv meter isolering i taket och ett separat installationsskikt på insidan av väggarna. Detta ger ett tätt och välisolerat klimatskal som minskar din energiförbrukning under hela husets livslängd. Vi bygger inte bara för att hålla kylan ute – våra lösningar är bra för klimatet, ger bättre komfort och håller uppvärmningskostnaderna låga.

BIOLOGISK MÅNGFALD

När vi planerar våra bostadskvarter kan vi styra den mån av gemensamma ytor och planteringar till att bidra mer större biologisk mångfald. Förutsättningarna kan variera men här nedan är några exempel på vad vi kan göra.

Image by Tania Malréchauffé
15-9.png

Låt fler än människor
få nya hem

Genom insektshotell ger vi även nya hem till andra än oss människor. Insekter bidrar till ett bättre växt och djurliv. Allt i från fågelkvitter till sjungande syrsor kan också bidra till en trivsammare boendeupplevelse. Om möjlighet finns planterar vi helst om träd som växt i närheten än odlade träd som åkt långa transporter. 

Image by Annie Spratt

Ängsblom istället för klippta gemensamma ytor

Exempel som vi gärna tar upp är inspirationen från Hjörring, Danmark. Där har man fokuserat på att skifta tidigare klippta gemensamma gräsytor mot att ha mer av ängsblom. Vi ser att det finns goda möjligheter att öka på detta med exempelvis trädgårdsland, bärbuskar och fruktträd.

Skärmavbild 2024-06-10 kl. 14.47.54.png
6-4.png

Ta tillvara på dagvattnet - låt det bidra till områdets växtlighet

Vårt dagvatten är en tillgång som vi bör ta vara på mer. Öppna dagvattenlösningar som som att leda till vattnet till fördröjning i växtbäddar och trädplanteringar bidrar till ett mer hållbart tillvaratagande av vårt regnvatten.

SOCIAL HÅLLBARHET

... eller trivsel som vi brukar kalla det, grundar sig i att vi vill erbjuda fler chansen att köpa en nyproducerad bostad och även att kunna kvarbo i området om familjesituationen förändras. 

interiordesign-gd4cce6c77_1920.jpg
11-7.png

Olika bostadstyper i samma kvarter  ger mångfald

Bo-Staden erbjuder bostäder för alla, oavsett ålder, behov eller livsstil. I beskrivningen om konceptets bostadstyper och möjligheten för oss att variera ända ned på kvartersnivå så blir kvarteren och hela området i såg mer hållbart, etapperna blir inte lika riktade mot en specifik målgrupp. Vi ser inte enbart på vad vårt kvarter består av utan vi tittar på hur området runt omkring är sammansatt. Det ger fina förutsättningar att addera mångfald.

Image by Towfiqu barbhuiya
11-1.png

Fler skall ha råd att bo i nyproduktion

Bostadens pris spelar roll. Vi arbetar ständigt med att skapa attraktiva bostadskvarter till så låga kostnader som möjligt. Det når vi genom vårt redan framtagna koncept Bo-Staden™ som genom bra kostnadskontroll kan erbjuda bostäder på platser många inte får ihop produktionskalkylen - utan att tulla på kvalitén. Det ger mångfald, möjliggör boendekarriär, nyproduktion på mindre orter och skapar möjlighet för de som vill sälja sin villa att flytta till ett mer lättskött boende.

Blowing Out Candles_edited.jpg
11-6.png

Mötesplatser som bygger gemenskap

I våra kvarter vi skapar försöker vi att uppmuntra möten mellan människor. En del är att det just erbjuds olika typer av bostäder. På gemensamma ytor skapas möjligheter för de boende att exempelvis närodla tillsammans, aktivt delta i föreningens aktiviteter såsom städdag, trivselträffar etc. 
I vissa projekt finns även en gemensam lokal som kan nyttjas av de boende eller hyras ut till andra gemenskaper. 

Cederfors_Vinkel 3_Liljewall_FINAL_220901.jpg

BO-STADEN™

Ett bostadskoncept lanserat av Cederfors och Liljewall arkitekter

bottom of page